Disclaimer

 

Hodij Coatings BV respecteert de privacy van al haar stakeholders en draagt er zorg voor dat aan ons verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk en met zorg wordt behandeld. Hodij Coatings BV streeft naar volledig bescherming van persoonsgegevens. Om dit gestalte te geven is het beleid gericht op borging van deze persoonsgegevens binnen het automatiseringssysteem. Dit moet gestalte krijgen door procedures en werkwijzen zodanig op te stellen dat er in een hoog niveau van preventie is voorzien.

 

Definities

 • Privacybeleid: dit privacybeleid
 • Gebruiker: iedereen van wie we gegevens verzamelen;
 • Hodij Coatings BV: Hodij Coatings Hoogeveen, Industrieweg 51, 7903 AJ Hoogeveen.
 • Content: alle informatie beschikbaar op de Website, waaronder documenten die via de Website beschikbaar worden gesteld ten behoeve van het opvragen (downloaden), raadplegen en opslaan door een Gebruiker.

Privacy verklaring
U kunt contact met ons opnemen op verschillende manieren zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, of anderszins in contact met u te treden, voorbeelden hiervan zijn:

 • Contact via onze website
 • Contact via email
 • Contact via fax
 • Social media

De aanleiding of rol van waaruit we met u communiceren en eventueel gegevens moeten verzamelen is divers. Voorbeelden van waaruit we gegevens van u moeten opslaan zijn bijvoorbeeld:

 • Als klant
 • Als medewerker van een klant
 • Als personeelslid van Hodij Coatings
 • Als leverancier

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie verzamelen.

Hodij Coatings BV verzamelt uitsluitend persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens aan Hodij Coatings BV heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door via het contactformulier contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Hodij Coatings BV, of een bestelling bij Hodij Coatings BV te plaatsen.

Hodij Coatings BV gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Hodij Coatings BV heeft verstrekt.

Als de Gebruiker Hodij Coatings BV om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Hodij Coatings BV de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Hodij Coatings BV de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

Hodij Coatings BV kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Hodij Coatings BV die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Hodij Coatings BV via info@hodijcoatings.nl.

Hodij Coatings BV zal de persoonsgegevens van Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het verzoek, de overeenkomst en bestelling en de doorgifte conform de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden geschiedt aan een door Hodij Coatings BV ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Hodij Coatings BV een overeenkomst heeft gesloten die erop toe ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
 • of Hodij Coatings BV op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Hodij Coatings BV bereiken op info@hodijcoatings.nl of per brief aan Hodij Coatings BV., Postbus 2003, 7900 BA Hoogeveen.

Hodij Coatings BV bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 60 maanden tenzij Hodij Coatings BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Hodij Coatings BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Hodij Coatings BV behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op de website bekend worden gemaakt. Hodij Coatings BV adviseert de Gebruiker regelmatig op de website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle content is uitsluitend bedoeld teneinde de gebruiker te informeren omtrent de onderneming en het productaanbod van Hodij Coatings BV. Aan de content kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op al onze gegevensdragers zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Alle informatie met betrekking tot het productaanbod van Hodij Coatings BV, technische specificaties van de producten, aanwijzingen ten behoeve van gebruik van de producten en gebruiksmogelijkheden zijn het resultaat van de praktijkervaring van Hodij Coatings BV in combinatie met uitgebreide laboratoriumonderzoeken van haar leveranciers. Gebruiker dient desalniettemin niet te handelen op basis van de beschikbaar gestelde Content, als opgenomen in bijvoorbeeld product-informatiebladen, dan na het inwinnen van nader professioneel advies bij Hodij Coatings BV.
Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Content, en voor zover toegestaan krachtens wet aanvaardt Hodij Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen en/of schade van enige (rechts)handeling dan wel omissie door de Gebruiker, hetzij enige andere (rechts)persoon, op basis van de Content.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de gegevens zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht en alle andere (intellectuele eigendoms-) rechten op onze Website en overige systemen en de Content berusten bij Hodij Coatings BV. Verveelvoudiging of openbaarmaking in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Hodij Coatings BV.

Gegevens op onze website
Applepie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Applepie niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Applepie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Applepie niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Applepie geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Applepie via deze website.

Hyperlinks op en naar onze website
Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Applepie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door Applepie worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Applepie is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Informatie op website en berichtgeving
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Applepie garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Privacy statement
Applepie respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Applepie vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Het privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 11 oktober 2017 het laatste gewijzigd.

Het privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken van (potentiele) klanten en van gebruikers van onze websites, apps en andere diensten.

Gegevens die we verzamelen:
We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

-    Gegevens die u aan ons levert.
-    Gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.

Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?
Als u een website of app van ons bezoekt:

-    verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor het doel om onze website en app te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We gebruiken hiervoor ook cookies. We kunnen hiervoor verwerken het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.
-    U kunt bij ons een online aanvraagformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande uw aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Als u een overeenkomst met ons aangaat:
-    verwerken we uw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren, wij verwerken uw gegevens zodat we een dienst kunnen aanbieden en voor onze administratie. Gegevens die wij kunnen verwerken zijn de NAW-gegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht.
-    verwerken we uw gegevens wanneer u een applicatie van ons gebruik. U krijgt toegang doormiddel van een gebruikersnaam en wachtwoord. We verwerken uw gegevens zodat u kan inloggen op de applicatie, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord ook verwerken we uw naam, adres, woonplaats, postcode, gebruikslogs, IP-adres, e-mailadres, geslacht. Indien mogelijk kunt u uw social media accounts koppelen met een applicatie. Wanneer u ook het social media platform voor andere zaken gebruikt, verwijzen we u voor informatie over deze verwerking naar het privacy beleid van de betreffende social media platform. Voor dit doel verwerken we uw inloggegevens, specificaties van de producten en diensten die u bij ons afneemt en eventuele wijzigingen in de gegevens die u doorvoert.
-    verwerken we uw gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. Het doel is om te factureren en onze administratie te voeren. We verwerken voor dit doel de NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.
-    hebben we graag contact met u en onderhouden we deze graag. We willen graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten/geschillen, verwerken we uw NAW- en contactgegevens.
-    kunt u van ons een nieuwsbrief of aanbieding ontvangen om u van dienst te zijn (promotie- en marketingdoeleinden), met uw toestemming. We gebruiken uw gegevens voor het doeleind u te kunnen benaderen via post, e-mail of telefoon. Tevens kunnen we u benaderen op social media platforms. U kunt u hiervoor afmelden via de link onder aan de e-mail of u kunt uw afmelding per brief of telefoon kenbaar maken. We verwerken uw contactgegevens zoals uw e-mailadres, NAW-gegevens en eventueel uw geslacht (om de e-mails te personaliseren) om u de nieuwsbrief of aanbieding toe te sturen (zoals uw e-mailadres).
-    wanneer u voor uw werk contact met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

Communicatie via social media:
-    wij zijn actief op social media zoals Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram en LinkedIn. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden, als u deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten:
-    om u goed van dienst te kunnen zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.
-    om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij persoonsgegevens verwerken of via het systeem monitoren.

Archiefdoeleinden:
-    er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden verzamelt. Als de gegevens niet bewaart worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden.

Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming. Het verwerken van personeelsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:
-    u voor de verwerking toestemming heeft verleend;
-    de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
-    de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn.
-    de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u;
-    de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Beveiliging
Applepie treft passende adequate technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan (standaard) passende beveiligingsniveaus, een informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Inschakeling van derden
We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.  

Applepie als verwerker
Applepie kan als verwerker optreden voor haar klanten. De werkzaamheden als verwerker worden door Applepie uitgevoerd conform de wet- en regelgeving (waaronder de AVG).

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering
U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook navragen of alle gegevens die we van u ontvangen hebben juist zijn. Binnen vier weken leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. U kunt een schriftelijk verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar ons postadres Postbus 472 5400 AL te Uden t.a.v. de directie.

Contact
Met deze disclaimer en privacy statement willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met informatie op onze website en uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over dit document, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@applepie.nl of een brief te sturen naar Applepie B.V. postbus 274 5400 AL Uden.

Disclaimer & Privacy Cookies Voorwaarden Webdesign by Applepie

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.